Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole Samorządowe nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.psnr3trzebinia.przedszkolowo.pl
Przedszkole Samorządowe nr 3

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 326110145
Fax: +48 326110145
E-mail: ps3@tca.trzebina.pl oraz psnr3trzebinia@wp.pl
Adres korespondencyjny: Ul. Grunwaldzka 107; 32-541 Trzebinia
www.psnr3trzebinia.przedszkolowo.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23- zamknięcie funkcjonalności strony: 01.01.2021r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł;
- zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Możliwe jest także, że niektóre zdjęcia i teksty zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność. Deklarację sporządzono:2020.09.23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Informacje dodatkowe
Brak skrótów klawiszowych służących do przemieszczania się po elementach strony internetowej.
Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak: wersja kontrastowa i możliwość zmiany rozmiaru tekstu,


Od 01 maja 2021 roku Przedszkole Samorządowe nr 3 zmienia domenę, na której będzie prowadzona strona jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wiesława Dudek
E-mail: psnr3trzebinia@wp.pl Telefon: +48 326110145
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać bramkę, następnie przejść około 10m po chodniku. Wejście główne do przedszkola znajduje się od strony północnej bezpośrednio z chodnika. Po zadzwonieniu dzwonkiem i zgłoszeniu chęci i celu wejścia pracownikowi przedszkola, należy wejść po 2 schodach do szatni maluchów lub w drugim wejściem od strony południowej- wejść po trzech schodach do szatni starszaków, ewentualnie pokonać 1 stopień schodów do kuchni.
2. Korytarze, schody znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak i słuchu oraz wzroku. Budynek jest jednokondygnacyjny. Pomiędzy pomieszczeniami są niewielkie różnice wysokości, a tym samym niskie progi, które należy pokonać. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma schodołazu.
3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
4. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest wjechanie na teren przedszkola przez bramę główną.
5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W okolicy przedszkola nie obowiązuje strefa parkowania.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkolowo.pl logo