Dlaczego warto posłać dziecko do przedszkola?

„Wszystko, co najważniejsze dla życiu dziecka, zdarza się
w pierwszych sześciu latach”.
G. Vico

PRZEDSZKOLE - jest instytucją powołaną do wypełniania określonych programem zadań, stanowiących o jego funkcjach spełnianych wobec dziecka, rodziny i społeczeństwa.
Zadaniem przedszkola jest”

 zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
 -wyrównanie elementarnych braków i opóźnień w tym zakresie,
 przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz
 pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Współpracując z rodziną i środowiskiem przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem
i bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, przygotowuje dziecko do szkoły.

„Sukces zaczyna się w przedszkolu. „

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w rozwoju dziecka. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dotyczy to także zdolności uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym, późniejszym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównanie zaniedbań środowiskowych. Dlatego z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że przedszkole to dla dziecka duża szansa.
Oto powody, dla których wczesna edukacja przedszkolna dzieci ma charakter fundamentalny:
 znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia;
 wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole – dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania;
 uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej – zgoda na dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie samodzielności; jednocześnie pozwala na budowanie pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym;
 grupa rówieśnicza i nawiązywanie w niej pod kierunkiem nauczyciela relacje stanowią bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju umiejętności językowych – wzbogacenie zasobu słów i jasne formułowanie swoich myśli;
 wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń
w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się;
 wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione
z domu o doświadczenia rówieśników;
 obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności – nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka;
 w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotować do uczenia się przez całe życie i przez co zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne;

 inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość społeczeństwa – lepiej wykształcone społeczeństwo to lepsza sytuacja gospodarcza i mniejsze obciążenia społeczne.

Dziecko, tak jak każda mała istota do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje wielu różnych czynników oraz pomocy innych. Oprócz wody, pożywienia i ubrania mały człowiek potrzebuje przede wszystkim ciepła, bliskości i wsparcia.

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”.
Phil Bosmans

To my dorośli – rodzice i nauczyciele powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Powinniśmy zapewnić dzieciom ciepło, wsparcie, wychowanie.
To jaki otrzymają od nas „fundament” taki „dom” czyli dalsze życie będą na nim budować. To właśnie od nas zależy jakie będzie życie naszych dzieci, kim będą w dorosłym życiu, kim będą ich dzieci. Musimy również pamiętać, że wiele czynników zewnętrznych ma wpływ na życie człowieka. Niestety nie są to jedynie czynniki pozytywne i w pewnym momencie już nie zależne od nas. Dlatego to jaką „receptę” na dalsze życie damy naszym dzieciom, takimi wytycznymi będą się kierować i według nich naprawiać to co złe i niewłaściwe.
Dużą rolę w życiu dziecka odgrywa nauczyciel. To on uczy i wychowuje w różnych szczeblach edukacji. Pierwszym ogniwem tego procesu jest przedszkole.
Na pytanie „czy tak wczesna forma edukacji to dla dziecka szansa czy zagrożeniem? Państwo maja już chyba wyrobione zdanie.
Jedno jest pewne.
Jesteśmy wzorem zachowania dla małego człowieka. Wszystko co robimy, róbmy
z korzyścią dla naszych dzieci, pamiętając o zachowaniu umiaru i harmonii,
bo zgodnie ze słowami znanego myśliciela Ronalda Russelt’a:

„Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowywaliśmy.


Podstawowe zasady działalności przedszkola jako instytucji oświatowej (cele i zadania, obowiązki nauczycieli, rodziców i dzieci, zasady odpłatności, rekrutacji inne) zawarte są w Statucie przedszkola opartym na obowiązującym aktualnie prawie oświatowym.
Treści programowe realizowane są zgodnie z aktualnie obowiązująca do 01.09.2017 r. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dn. z dnia 14 lutego 2017 r. w załączniku)

Uogólniając:

Przedszkole zapewnia:

-wspomaganie rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych,
-wcześniejsze odkrywanie zdolności,
-wsparcie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego,
-dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
-ciekawe i atrakcyjne zajęcia oraz zabawy.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Intencją autorów podstawy programowej była troska o zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest proporcjonalne zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu na zabawę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne oraz czynności opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne i inne.

W ramach obowiązkowego czasu pracy, zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie obserwacji i analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela mogą pomóc:
rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju,
nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

Przedszkolowo.pl logo