Koncepcja pracy przedszkola na lata 2015-2020

„Dzieci są wiosną rodziny
i społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.”
J.P. II


KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 3 w TRZEBINI
NA LATA 2015 - 2020


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.)
Statut Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini

O NASZEJ PLACÓWCE
Placówka zlokalizowana jest na peryferiach miasta Trzebini w dzielnicy Siersza, która kiedyś była odrębną miejscowością. Mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku.
Atutem przedszkola jest położenie w centralnej części dzielnicy oraz piękny, rozległy ogród przedszkolny, który zagospodarowano tworząc kącik leśny, warzywnik, ogródek skalny oraz plac zabaw wyposażony w dwie piaskownice, huśtawkę, domek oraz różnorodny sprzęt do zajęć
i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola.
Przedszkole zatrudnia 12 pracowników, w tym 6 nauczycieli i 6 pracowników administracji
i obsługi.

W ciągu lat przedszkole wypracowało własne tradycje i kultywuje obchodzenie takich uroczystości, jak:
Pasowanie na Przedszkolaka i Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Seniora, Andrzejki, Spotkanie Noworoczne „Jasełka Sierszańskie”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ziemi z mama i tatą, Święto Rodziny, Pożegnanie 6 – latków.
W tradycję przedszkola wpisane są także cykliczne spotkania z Kołem Łowickim „Bażant” i Kołem Gospodyń Miejskich z Sierszy oraz coroczna organizacja dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego z gminy Gminnego Konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” oraz przedszkolnego konkursu ekologicznego „Zbieramy surowce wtórne”.

Położenie przedszkola na obrzeżach miasta stwarza możliwości bezpośredniego obcowania
z przyrodą. Dzieci zdobywają wiedzę o bogactwie przyrody za pomocą samodzielnych doświadczeń i bezpośredniej obserwacji, gdyż mamy blisko zarówno do lasu, jak i nad strumyk czy na łąkę. Wiele uwagi poświęcamy ekologii oraz promocji zdrowia, ale na równi ważne są dla nas: bezpieczeństwo, samodzielność, aktywność dobre wychowanie a także bardzo dobre przygotowanie wszystkich dzieci do przekroczenia progu szkoły.
Nasze przedszkole posiada dwa oddziały, w których poprzez zabawę uczą się dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat. Grupy są mieszane wiekowo- 3,4- latki to oddział Leśne Skrzaty a dzieci 5, 6-letnie to oddział Ekoludki. Panuje u nas kameralna i rodzinna atmosfera sprzyjająca adaptacji i indywidualnemu rozwojowi dziecka. Przytulne, kolorowe sale dają poczucie bezpieczeństwa i radosnego współistnienia w grupie.
Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Przewodnią myślą naszej pracy pedagogicznej jest także integracja rodziców z dziećmi
i przedszkolem. W związku z tym często organizujemy wspólne imprezy i zajęcia otwarte na terenie przedszkola. Ważnym elementem tej współpracy jest pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, warsztatów i specjalistycznych publikacji, których tematyka jest dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań. Rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielkami oraz obserwacji zajęć i zabaw.
Wykwalifikowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie, dba o wysoki poziom dydaktyczny pracy z dziećmi i ich wszechstronny rozwój. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i ich rodziców.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńcze i wpływa na nasz pozytywny wizerunek.

BAZA PRZEDSZKOLA:
Placówka posiada dwie sale dydaktyczne wyposażonych w atestowane meble dostosowane
do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy i zabawek.
Systematycznie doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Zorganizowane są w nich kąciki tematyczne czasowe i stałe, np. kącik plastyczny, kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik regionalny, kącik komputerowy, kącik czytelniczy itp. Posiadamy również małą salę na poddaszu do prowadzenia zajęć logopedycznych, szachowych i pracy indywidualnej.
Nasz rozległy plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. Wyposażony jest w różnorodne przyrządy do ćwiczeń i zabaw rekreacyjnych. Duży ogród przedszkolny bogaty jest także w różnorodne pięknie kwitnące wiosną i kolorowe jesienią krzewy i drzewa.
W warzywniku przedszkolaki własnoręcznie sadzoną rośliny, które następnie obserwują
i pielęgnują. Jesienią zebrane przez nich plony trafiają do kącika przyrody i kuchni przedszkolnej.
Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne jest zadbane i spełnia wszystkie niezbędne wymogi.
Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników i bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. Aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
                  

I. WIZJA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Przestrzega i stoi na straży zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka

2. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, dobrze przygotowane
do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

3. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, nauczycieli zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania i talenty, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

5. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie, są ich partnerami, stoją obok, pozwalają na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji.

6. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

7. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje i ciągle doskonalą swoje umiejętności.

8. Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki do rozwijania twórczości, samodzielności, kształtowania postaw moralnych, proekologicznych oraz promowania zdrowia psychicznego
i fizycznego. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, aby odnosiły sukcesy w szkole.

9. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

10. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoja bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem naszej placówki w nowy sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasza plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

11. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego

12. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinie w środowisku lokalnym. Estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz działania dydaktyczno-wychowawcze wpływają na wysoka ocenę przedszkola. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcje ze swojej pracy.

II. MISJA PRZEDSZKOLA

Chcemy, aby nasze przedszkole było liderem we wspieraniu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka, wprowadzającym wychowanków w fascynujący świat przyrody,
tradycji regionalnych i wartości uniwersalnych.


1) Ideą naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na wspomaganiu wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

2) Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny.
Dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Każde dziecko jest dla nas ważne, czuło się u nas akceptowane i bezpieczne.

3) Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, uzdolnień i zainteresowań.

4) Kształtujemy u dzieci poczucie własnej wartości, uczymy je tolerancji, wspieramy
w pokonywaniu trudności, przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie
z porażkami.

5) Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą .Wyposażamy wychowanka
w wiedzę i umiejętności umożliwiające osiągnięcie gotowości szkolnej.

6) Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia. Kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.

7) Zapewniamy ciekawie zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

8) Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka. Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

9) Przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w procesie wychowania i edukacji dziecka.

III. DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko ma prawo do:

Życia i rozwoju
Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
Spokoju i samotności, gdy tego chce
Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
Wspólnoty w grupie
Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia
Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
Zdrowego żywienia

Dziecko jest:

Ciekawe świata
Ufne w stosunku do nauczycieli
Radosne
Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola|
Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
Uczciwe i prawdomówne
Odpowiedzialne i obowiązkowe
Kulturalne i tolerancyjne,
Świadome zagrożeń,
Dziecko nie obawia się:
Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
Wykazać inicjatywy w działaniu
Wyrażania swoich uczuć

MODEL ABSOLWENTA
Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, dobrze radzi sobie w sytuacjach życia codziennego, jest aktywny, koleżeński, dba o zdrowie i przyrodę, szanuje tradycje
jest bardzo dobrze przygotowany do nauki szkolnej.

1. Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:
 często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość,
 przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
 osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności,
sprawności.

2. Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:
 dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
 stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
 pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób,
 zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych, zachowań własnych i innych osób.

3. Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:
 szanuje własność swoją i cudzą,
 nie kłamie.

4. Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:
 zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
 nie używa brzydkich słów szanuje innych ludzi, ich odmienność /np. niepełnosprawność/.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość społeczna:
 dobry poziom adaptacji;
 zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, w tym zdolność do obdarzania
nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nimi w zrozumiały sposób
 samodzielność i aktywność;
umiejętność współpracy w grupie, przestrzegania norm współżycia, koleżeńskość;

Odporność emocjonalna:
 zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób /słuchają
i wypowiadają się w różnych sytuacjach;
 umiejętność pokonywania trudności;
 umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania;
odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
 podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca.

Motywacja do nauki:
 rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki i wysiłku intelektualnego
 zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych
osiągnięć; Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
 posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia.

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:
 autoprezentacji własnej osoby i umiejętności;
 swobodnego wypowiadania się;
 analizy i syntezy wyrazów;
 percepcji wzrokowej;
 interesowania się czytaniem i pisaniem: gotowość do nauki;
 sprawnego liczenia;
 wykonywania prostych działań matematycznych na konkretach;
 sprawności graficznej i ruchowej;

Umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas i wytrwałości

Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;

Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

IV. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI
Stosowane nagrody (formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem obowiązującym w grupie):
- pochwała indywidualna,
- pochwała przed całą grupą,
- pochwała przed rodzicami,
- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
- sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych
lub na forum całej grupy
- oklaski,
- drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania, emblematy,
- trakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
- przydział funkcji - przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
- zdobycie prestiżowych wyróżnień w postaci tytułu: „Bohater miesiąca” lub Bohatera roku”.

Stosowane kary (środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad):
- brak nagrody,
- tłumaczenie i wyjaśnianie, ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,
aby skłonić go do autorefleksji
- upomnienie ustne, wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu
zachowania dziecka
- czasowe odebranie przydzielonej funkcji lub przyznanego przywileju
- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, polecenie wykonania zadania mającego na celu
wyciszenie złych emocji,
- propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
- utworzenie kącików agresji
- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

Sposoby diagnozowania osiągnięcia dzieci:
Obserwacja dziecka – szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, wspomaganie rozwoju , dokumentowanie wyników,
przeprowadzanie diagnozy: wstępnej, po I semestrze i końcowej wnioski do dalszej pracy
półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji, ewaluacja działań
prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
wymiana doświadczeń ze specjalistami
przeprowadzenie diagnozy końcowej,
ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
teczek prac i innych dokumentów,
albumów, kronik,
materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
rozmów.
 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych,
w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
Zespół nauczycieli monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je
z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają
o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w kontraktach.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

WSPIERANIE NAUCZYCIELI
· Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
· Szkolenia rad pedagogicznych
· Szkolenia członków zespołów zadaniowych
· Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej
SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
rozmów z nauczycielami, rodzicami,
ankiet
obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
analizę wytworów dziecięcych,
obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
lustrację sal, tablic, wystawek prac,
arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
analizy dokumentacji pedagogicznej innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
rozwoju zawodowego
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

V. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie
i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc
i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się.
Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.

4. Dzieci są aktywne.
Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

5. Respektowane są normy społeczne.
Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i
zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, profilu na facebooku, wystaw prac dzieci, udział
w konkursach o różnym zasięgu i różnych formach aktywności fizycznej.
Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu oraz kraj, uczelniami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chrzanowie oraz instytucjami kultury.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.
Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola
w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów
i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace użyteczne na rzecz przedszkola.
Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej (kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, remizy, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
Organizowane są imprezy środowiskowe (Dzień seniora, Jasełka Sierszańskie dla mieszkańców Sierszy i okolic), konkursy plastyczne, zawody sportowe.

Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami :
Szkołą Podstawową Nr 6 w Gaju – uczestnictwo w uroczystościach szkolnych na zaproszenie społeczności szkolnej, zwiedzanie szkoły, udział w lekcjach

Przedszkolami Samorządowymi – konkursy między przedszkolne, wymiana doświadczeń, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach z życia przedszkola.

Publicznym Gimnazjum Nr 2 – zwiedzanie izby regionalnej, biblioteki szkolnej, lekcje przyrody i chemii dla przedszkolaków, uczestnictwo gimnazjalistów w ważnych wydarzeniach z życia przedszkola
Społecznym Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Sierszy- praktyki uczniów LO
w przedszkolu, udział uczniów w jasełkach, wystawianie przedstawień dla dzieci

Ośrodkiem Zdrowia w Trzebini – zwiedzanie ośrodka, zapoznanie z pracą lekarza, stomatologa, pielęgniarki, zapraszanie pielęgniarki na pogadanki, przeprowadzanie przeglądu czystości dzieci

Biblioteką Miejską Publiczną w Trzebini - zwiedzanie biblioteki, urządzanie wystaw po konkursowych w salach bibliotecznych, spotkania z bibliotekarzami w przedszkolu (dzieci zdobywają cenne informacje poprzez czytanie książek. Bezpośredni kontakt dzieci z miejscem, w którym można wypożyczyć książkę do domu, rozbudza wyobraźnię i poszerza wiedzę) .

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie– pracownicy poradni chętnie służą pomocą, zapraszają rodziców na dyżury.

Ochotniczą Strażą Pożarną Sierszy- nieodpłatne wypożyczanie sali w remizie na uroczystości przedszkolne, edukacyjne wizyty u strażaków (strażacy pokazują dzieciom remizę, samochody strażackie oraz ich całe wyposażenie. Demonstrują także udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego).

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini –w trosce o dzieci potrzebujące pomocy,
m.in. OPS finansuje posiłki dla dzieci , wspiera dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

Radą Osiedla Siersza – udział w uroczystościach organizowanych przez przedszkole, pomoc finansowa w zakupie nagród organizowanych przez przedszkole

Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” - od 2009 r. w ramach współpracy
ze stowarzyszeniem pozyskujemy fundusze z 1% . Z zebranych kwot finansujemy doposażenie bazy naszej placówki.

Urzędem Miasta w Trzebini. Udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym), Współpraca z wydziałem promocji gminy, zwiedzanie Urząd Gminy, zapoznanie z pracą burmistrza i urzędu. Dzieci i rodzice biorą udział w uroczystościach organizowanych przez gminę, np. coroczne obchody Święta Niepodległości ,Dni Trzebini, Nauczyciele przedszkola okazjonalnie przygotowują występy artystyczne w wykonaniu dzieci oraz organizują konkursy dla dziecięcej społeczności gminy.

Komendą Policji w Trzebini - pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji i szeroko pojętego bezpieczeństwa

Trzebińskim Centrum Kultury– poprzez uczestnictwo naszych wychowanków w konkursach i imprezach i wydarzeniach kulturalno-oświatowych organizowanych przez TCK.

Kołem Gospodyń Miejskich z Sierszy- spotkania i warsztaty etnograficzne w przedszkolu, udział Koła w uroczystościach przedszkolnych, np. Jasełkach, podsumowaniu konkursu „Najpiękniejsza Palma wielkanocna”

Kołem Łowieckim „Bażant”- spotkania edukacyjne w przedszkolu, współorganizowanie konkursów dla dzieci, wspólne imprezy z udziałem rodziców i przedszkolaków,

Parafią Siersza – włączanie się okazjonalnie do organizacji uroczystości parafialnych, udział księdza proboszcza w niektórych uroczystościach przedszkolnych, pozyskiwanie od parafii czasopisma „Jaś i Małgosia” .

Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie – wnioskowanie dyrektora przedszkola
o zatrudnianie stażystów finansowanych przez PUP / nauczycielki, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, kucharz/

Kołem Emerytów i Rencistów w Sierszy- organizowanie spotkań z okazji Dnia Seniora i Dnia Babci i Dziadka- występy artystyczne przedszkolaków.

Współpracujemy również z organizacjami charytatywnymi, ekologicznymi oraz wydawnictwami oświatowymi. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach współpracy z różnymi podmiotami poszerzają zakres działań przedszkola i wpływają na podnoszenie jakości pracy przedszkola.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych
i wewnętrznych.
W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.
Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.

VI. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję
i wychowanie regionalne a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, wytyczyliśmy następujące kierunki działań na lata 2015-2020:

1. Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy o świecie i ludziach.
2. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez praktyczne nauczanie matematyki.
3. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego organizmu i przeciwdziałania infekcjom poprzez różnorodne formy aktywności.
4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z naturą.
5. Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności
plastycznej i muzycznej.
6. Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętności współżycia i współdziałania
z rówieśnikami.
7. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw
zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój organizmu.
8. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji naszego
miasta.
9. Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci potencjalnie
uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.
10. Samokształcenie kadry pedagogicznej, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenia własnego
warsztatu pracy.

11. Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem
podnoszenia poziomu jakości kształcenia, wychowania i opieki.
12. Dostosowanie bazy placówki do przyjętej koncepcji pracy przedszkola.
13. Efektywne współdziałanie z rodzicami.
14. Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
15. Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku placówki wśród społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego.
Cele realizowane będą poprzez:

1) szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy,
2) rozwój zawodowy nauczycieli – systematyczne doskonalenie i zdobycie dodatkowych
kwalifikacji, wzbogacenie warsztatu pracy,
3) poszerzenie działalności nowatorskiej o nowe innowacje pedagogiczne, przedszkolne programy edukacyjne oraz o programy autorskie,
4) wzbogacenie oferty edukacyjnej o koła zainteresowań dla wychowanków,
5) poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej, psychologicznej
oraz praw i obowiązków dziecka wśród pracowników i rodziców,
6) systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami,
7) poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w środowisku lokalnym w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
8) poprawę materialnych i sanitarnych warunków nauki i pracy,
9) tworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw i otoczenia wokół placówki,
10) doskonalenie umiejętności gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji o pracy
przedszkola,
11) opracowanie i wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu pozyskiwania i obiegu informacji,
12) stosowanie różnorodnych i efektywnych form promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PRIORITET: "Dziecięca ekspresja werbalna i edukacja czytelnicza"

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.
Stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku poznanie literatury dziecięcej; kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
Wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literaturą dziecięcą.
Tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej powiązanej z literaturą

Cele ogólne:

1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi
przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
4. Stymulowanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych dzieci- wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Czytam sam” w grupie 3,4-latków oraz kontynuacja wprowadzania elementów wczesnej nauki czytania wg. I. Majchrzak.
5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Cele szczegółowe edukacji czytelniczej:

1. Stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie potrzeby kontaktu
z książką;
2. Wprowadzenie dzieci w świat literatury. Zachęcenie rodziców do głośnego
i systematycznego czytania dzieciom
3. Zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi
4. Zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora
5. Wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów
6. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez chętne dzieci
7. Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej
8. Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki przedszkolnej oraz wdrażanie
do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek
9. Rozumienie przesłania moralnego baśni- uwrażliwianie na krzywdę ludzką
10. Poznanie pracy bibliotekarza, księgarza, wydawcy
11. Stwarzanie okazji i stymulowanie do korygowania wad wymowy.
12. Integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę
Działania:
1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach,
a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
analiza treści pozycji literackich,
przedstawianie ich treści własnymi słowami,
układanie krótkich opowiadań,
zabawy słownikowe,
inscenizowanie,
nauka wierszyków, wyliczanek,
tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
o ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura)
4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci
5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka
6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć
7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych
8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne
9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom
10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (teatr, galerie sztuki i domy kultury)
12. Wprowadzenie głośnego czytania codziennie przez 20min
13. Czytanie dzieciom bajek przez nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.
14. Korzystanie z biblioteczki w grupie oraz systematyczne wzbogacanie o nowe pozycje
literatury dziecięcej.
15. Systematyczna współpraca z Biblioteką (kształtowanie czytelniczych postaw u dzieci, udział w zajęciach bibliotecznych
16. Przygotowanie programu artystycznego i przedstawień teatralnych oraz zaprezentowanie
rodzicom w celu promowania akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
17. Opracowanie i wygłoszenie referatu w celu uświadomienia dorosłym ogromnego znaczenia
czytania dziecku dla jego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego oraz zachęcenie
rodziców do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom
18. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego dla dzieci „Zwierzęta w wierszach J. Brzechwy
i J. Tuwima”
19. Zorganizowanie gazetki o tematyce: „Cała Polska czyta dzieciom”.
Oczekiwane efekty:
Dzieci:
1. Uważnie słuchają prezentowaną treść utworu
2. Ciekawie opowiadać wybrany fragment utworu
3. Dokonują adekwatnej ilustracji do tekstu; ułożyć książeczkę obrazkową;
4. Układają historyjkę obrazkową w kolejności występowania wrażeń
5. Potrafią zaprezentować ulubioną książkę
6. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych, są śmiałe i otwarte na kontakty
7. Chętnie wypowiadają się na temat treści książek oraz ma swoich ulubionych bohaterów
literackich.
8. Poprawnie wypowiadają się i mają bogaty słownik
9. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
10. Znają wybrane postacie autorów literatury dziecięcej; ważniejsze utwory literackie dla dzieci i ich autorów (J. Brzechwa, Julian Tuwim itp.) 
11. Poznają bogactwo języka literackiego, dostrzegają walory  literatury dziecięcej
12. Potrafią inscenizować teksty i odgrywać tzw. mini role
13. Interesują się tekstem i literami, próbują samodzielnie czytać teksty
14. Podejmują działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy
15. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form
aktywności własnej
16. Wykazują zainteresowanie książkami
17. Nabywają współodpowiedzialność za wspólne książki
18. Rozumieją potrzebę poprawnego obchodzenia się z książką
19. Współuczestniczą w eksponowaniu  książek przy różnych okazjach
20. Chętnie biorą udział w konkursach i przedstawieniach przedszkolnych
21. Zostają czytelnikami biblioteki przedszkolnej
22. Potrafią samodzielnie wybrać książkę dla siebie
Monitorowanie
Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci oraz rozwoju zainteresowań czytelniczych. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Kart kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniająca, Analizę dokumentów i danych.
Ewaluacja
Aby przekonać się , czy cele wychowawcze i edukacyjne zostały zrealizowane , a dzieci opanowały wymagane umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji.
W wyniku tego procesu otrzymamy niezbędne informacje do oceny wartości merytorycznej
i metodycznej programu rozwoju i wskazówki do jego modyfikacji.
Ewaluacja ta zostanie przeprowadzona poprzez:
- ankiety dla dzieci
- test wiadomości
- kartę oceny atrakcyjności poszczególnych zajęć
Programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach
z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Uwagi do realizacji:
Włączenie rodziców do aktywnej i systematycznej współpracy w realizację programu / zbieranie książek do kącika, wspólne czytanie dzieciom, wzajemna wymiana książek/.

Wernisaż prac plastycznych – ilustracje do utworów literackich oraz udział w konkursach recytatorskich.

Zorganizowanie konkursu dla dzieci 5, 6- letnich „Książka moim przyjacielem”.
Dziecko: zaprezentuje swoją wiedzę ze znajomości literatury dziecięcej oraz powstawania książek.

Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Wzorowy czytelnik biblioteki przedszkolnej”.

Organizacja konkursu recytatorskiego „Zwierzęta w wierszach Brzechwy i Tuwima” – opracowanie regulaminu.

Systematyczne, częste organizowanie ćwiczeń artykulacyjnych oraz ćwiczeń słownikowych
i rozwijających słuch fonematyczny w celu poprawiania i korygowania wad wymowy oraz rozwoju mowy.

PRIORITETY na kolejne lata szkolnego:

Rok szkolny 2015/2016
„Dziecięca ekspresja werbalna i edukacja czytelnicza"
Stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku poznanie literatury dziecięcej; kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

Rok szkolny 2016/2017

„Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez praktyczne nauczanie matematyki”.

Poszukiwanie atrakcyjnych metod i form pracy rozwijających u dzieci zdolności matematyczne.

Rok szkolny 2017/2018
„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka,
ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Rok szkolny 2018/2019
„Twórczy przedszkolak" i "Nasze emocje i uczucia"
Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych form i metod pracy do wspomagania rozwoju społeczno – emocjonalnego oraz aktywności twórczej dzieci.

Rok szkolny 2019/2020
„Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Ewaluacja i kryteria sukcesu ( po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych, wiedzy, umiejętności dzieci
Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez
nie oczekiwań klientów.
Kryteria sukcesu:
W naszym przedszkolu dziecko:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpiecznie,
3. Rozwija się twórczo,
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
8. Wcześnie zaczyna czytać.
W naszym przedszkolu rodzice:
1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.
W naszym przedszkolu nauczyciele:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
7. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu.
8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola i samoocena.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

IV. Postanowienia końcowe

1. Plan pracy przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
2. Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
3. Plan pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola
i Rady Rodziców.
Realizacja koncepcji rozwoju przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowawczym
2. Programie profilaktyki.
3. Programie rozwoju.
4. Rocznym planie pracy.
Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Trzebinia, dnia 15.09.2015 r. RADA PEDAGOGICZNA
………………………………..
RADA RODZICÓW
………………………………………..

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWLUACJA KONCEPCJI
Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych.
Rodzice zapoznają się z Koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji Koncepcji, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.
Przedszkolowo.pl logo