O nas

Informacje organizacyjne

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. W naszym przedszkolu są dwa oddziały.
Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym tj: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w umowie zawieranej z przedszkolem.
Zależy nam na bezpieczeństwie podopiecznych, dlatego dziecko może być odbierane
z przedszkola wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby uprzednio upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów na druku "Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola".
Struktura organizacyjna 
- dyrektor
 - rada pedagogiczna
 - personel administracyjny
 - personel obsługowy
Organami Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Trzebini są:
- Dyrektor przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców przedszkola
Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola
o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały
i dokonywane oceny ich realizacji.
  DYREKTOR
Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący.
  RADA PEDAGOGICZNA
Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
RADA RODZICÓW
Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo