RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ- grudzień 2017r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 W TRZEBINI
Wstęp
Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez Przedszkole W zakresie wymagań:
1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-11-2017 - 24-11-2017 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,w skład którego weszli: Anna Pawlikowska-Wójcicka, Ewa Sznajder.
Badaniem objęto 29 dzieci (wywiad grupowy), 48 rodziców (ankieta i wywiad grupowy)
i 5 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola i przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a tak¿e obserwacje zajęć i przedszkola. Na podstawie zebranych danych
został sporządzony raport, który obejmuje wybrane obszary działania przedszkola.

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki:

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Trzebini poło¿one jest na peryferiach miasta w dzielnicy Siersza.
W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały, tj. "Lesie skrzaty" i "Ekoludki", do których uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku. Pomieszczenia są wyposażone w niezbędny sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. W salach zorganizowano różne kąciki tematyczne, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Duży ogród przedszkolny sprzyja ich aktywności ruchowej. Przedszkole buduje pozytywny wizerunek w środowisko, poprzez współprace z rodzicami,
w zakresie zaspakajania oczekiwań dotyczących potrzeb rozwojowych ich dzieci, a także stwarzania bezpiecznej atmosfery do funkcjonowania w grupach rówieśniczych. Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze
prozdrowotnym, realizowane są innowacje: matematyczno-przyrodnicza, kulinarna i czytelnicza.
Obraz pracy szkoły/placówki
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są spójne z najważniejszymi elementami podstawy programowej. Na podstawie nabytych wiadomości i umiejętności dzieci podejmują różnorodne działania,co świadczy o użyteczności stosowanych w przedszkolu form realizacji podstawy programowej. Rodzice dostrzegają w zachowaniu i zabawach dzieci w domu wykorzystanie wiadomości i umiejętności, które nabywają w przedszkolu.
Nauczyciele systematycznie kształtują u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu oraz umożliwiają dzieciom nabywanie umiejętności przygotowujących ich do podjęcia nauki w szkole. W mniejszym zakresie dzieci maja możliwość podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej oraz przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
W przedszkolu w sposób powszechny i różnorodny monitoruje się i analizuje nabywanie wiadomości i umiejętności przez każde dziecko. Działania nauczycieli zarówno podczas zajęć kierowanych jak i niekierowanych wspierają wszechstronny rozwój dzieci, uwzględniają ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Z większa jednak częstotliwością należny różnicować zadania i wymagania stawiane poszczególnym dzieciom, w tym wyprzedzającym" grupę.
Poczucie bezpieczeństwa wśród wszystkich dzieci jest wysokie, co świadczy o skuteczności działań przedszkola.
Dzieci wdrażane są do stosowania zasad koleżeństwa, okazywania wzajemnego szacunku, empatii
lub tolerancji. Nauczyciele adekwatnie do sytuacji stosują zasady służące wzmacnianiu prawidłowych postaw oraz eliminowaniu niewłaściwych zachowań. Relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkola oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu co pozwala na zachowanie dobrych relacji i eliminuje konflikty oraz potencjalne napięcia.
Dzieci, pod kierunkiem nauczycieli, rozwijają szereg umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w grupie. Staja się inicjatorami kontaktów społecznych, samodzielnie nawiązują i inicjują różne formy interakcji. Podejmują próby niezależnego działania i realizacji własnych pomysłów. Jednak¿e ma to miejsce tylko w niektórych sytuacjach podczas zajęć.
Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są przez nauczycieli w sposób celowy i skuteczny. Działania te dostosowane są do zmieniających się warunków i potrzeb dzieci. Nauczyciele dostrzegają konieczność ich modyfikacji i wprowadzają adekwatne zmiany.

Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Obszar badania: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Nauczyciele systematycznie wspierają całościowy rozwój dzieci i ich wielokierunkowa aktywność; zapewniają pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; tworzą sytuacje do rozwoju nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności oraz dbania o zdrowie i sprawność ruchowa, zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, Nauczyciele deklarują, że codziennie umożliwiają dzieciom kształtowanie umiejętności, przygotowujących ich do podjęcia nauki w szkole poprzez eksperymentowanie:
graficzne, rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem a tak¿e podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
Powyższe sytuacje miały miejsce na połowie i mniej ni¿ połowie obserwowanych zajęć. Dzieci podczas wykonywania zadań i w zabawie stosują nabyte wiadomości i umiejętności. Zdaniem dyrektora wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej wskazuje na realizacje celów i umiejętności wpisanych w podstawę programowa. Rodzice dostrzegają pozytywny wpływ działań przedszkola na rozwój ich dzieci, co świadczy o użyteczności stosowanych w przedszkolu form realizacji podstawy programowej
Obszar badania:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.

W przedszkolu podstawa programowa jest systematycznie realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Świadczą o tym wypowiedzi nauczycieli i dyrektora. Na obserwowanych zajęciach najrzadziej miały miejsce sytuacje przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania oraz posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zdaniem dyrektora w przedszkolu dokonano zmian w związku z wdrażaniem warunków realizacji podstawy programowej, m.in. zwiększono różnorodność kącików zainteresowań o kącik lekarski, handlowy, teatralny; zakupiono zabawki, przybory do ćwiczeń ruchowych i pomoce dydaktyczne;
zmieniono aranżacje sal umożliwiając dzieciom celebrowanie posiłków oraz samodzielne komponowanie produktów na kanapkę podczas śniadania. Ponadto poszerzono treści podstawy programowej - wdrożono innowacje kulinarna „Przedszkolny Masterchef”.

Obszar badania:

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Nauczyciele powszechnie monitorują i analizują nabywanie wiadomości i umiejętności przez ka¿de dziecko -w badaniu ankietowym wskazali wszystkie stosowane sposoby monitorowania osiągnięć dzieci. Podczas obserwowanych zajęć w głównej mierze zadawali pytania i stwarzali dzieciom możliwość zadawania pytań, sprawdzali w jaki sposób dzieci wykonują zadania, czy właściwie zrozumiały omawiane kwestie oraz przekazywali im informacje zwrotna. W mniejszym zakresie zbierali informacje zwrotne od dzieci i kierowali do nich prośby o wypowiedzenie się. Na połowie i więcej zajęć podejmowali adekwatne działania do rozpoznanych możliwości dzieci. Na żadnych zajęciach nie wystąpiła sytuacja proponowania dodatkowych
zadań dzieciom "wyprzedzającym grupę". Wnioski z monitorowania i analizy osiągnięć dzieci służą nauczycielom do modyfikowania metod i form pracy; wdrażania nowych programów, w tym "Akademii Przyjaźni", "Akademii Zdrowego Przedszkolaka" oraz innowacji "Odkrywamy tajemnice przyrody i matematyki", "Czytam sam"; prowadzenia dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii i rozwijających umiejętności plastyczne, taneczne i teatralne.

Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Obszar badania: Dzieci w przedszkolu czuja się bezpiecznie, a relacje miedzy wszystkimi
członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

W opinii wszystkich respondentów w przedszkolu tworzy się atmosferę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w stosunku do każdego dziecka. Nauczyciele uczą dzieci, jakich zasad nale¿y przestrzegać m.in.: poprzez własny przykład, opracowany kodeks grupowy - odwoływanie się do ustalonych zasad, pochwały - wybór "Bohatera Roku". Dzieci są koleżeńskie, miłe dla siebie, potrafią pomagać sobie w różnych sytuacjach,
współdziałać w zabawie, cieszyć się z sukcesów kolegów. Nawiązują w przedszkolu pierwsze przyjaźnie i relacje koleżeńskie. Podczas obserwowanych zajęć dzieci bez obaw sygnalizowały swoje potrzeby i zawsze miały
zapewniona opiekę i pomoc. Nauczyciele okazywali im życzliwość, akceptacje, zainteresowanie ich problemami i radościami. Wzajemna szczerość i otwartość w zachowaniu wszystkich grup tworzących przedszkolna społeczność pozwala na zachowanie dobrych relacji. Dzięki panującym zasadom, podejmowanym działaniom i panującej atmosferze dzieci czuja się w przedszkolu bezpiecznie, o czym przekonani są ich rodzice.

Obszar badania: Dzieci wiedza jakich zachowań się od nich oczekuje.

Dzieci wiedza, jakie zasady zachowania obowiązują w przedszkolu, znają Kodeks Przedszkolaka i potrafią zgodnie z nimi postępować. Sa świadome konieczności przestrzegania ustalonych zasad i w pełni je akceptują, co potwierdziły w swobodnej rozmowie: trzeba być grzecznym; używać magicznych słów: proszę, dziękuje,przepraszam, dzień dobry, do widzenia; nie zabierać zabawek innym dzieciom, nie krzyczeć, słuchać co Pani mówi. W powszechnej opinii rodziców i pracowników niepedagogicznych dzieci znają obowiązujące w przedszkolu reguły i nie maja problemów z zachowaniami zgodnymi z oczekiwaniami. Wyniki obserwacji zajęć potwierdzają, ¿e dzieci w trakcie zajęć i swobodnej zabawy potrafią wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy, bawić się wspólnie, wyciszyć się. Sporadycznie występowały sytuacje pomagania sobie nawzajem. Nie zaobserwowano zachowań niezgodnych z ogólnymi normami społecznymi.
Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
Wszyscy respondenci zgodnie podają, ze dzieci w przedszkolu są zachęcane do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie. Nauczyciele nie wyręczają dzieci lecz wspierają je i nagradzają za samodzielność.
Dzieci mogą wybierać współuczestników zabawy dowolnej, bajki do czytania, zabawki, materiały do prac plastycznych, piosenki na konkurs, ozdoby na choinkę, elementy do aranżowania sali oraz dobierać składniki (warzywa) na kanapkę. Wykazują się odpowiedzialnością w działaniach, np. opiekując się rybkami i patyczakami, dbając o kwiaty oraz dokarmiając ptaki zima. Podczas obserwowanych zajęć dzieci tylko w niektórych sytuacjach miały możliwość dokonywania prostych wyborów. Wyposażenie oraz organizacja pracy przedszkola sprawiają, ¿e dzieci maja zapewniona przestrzeń do rozwijania samodzielności Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Nauczyciele adekwatnie do sytuacji stosują zasady służące wzmacnianiu prawidłowych postaw oraz eliminowaniu niewłaściwych zachowań dzieci. Rozmawiają z rodzicami o zachowaniu dziecka i wspólnie wypracowują kierunki oddziaływań, kształtują u dzieci umiejętność rozładowania agresji (5 kroków opanowania złości – stop, oddychaj mocno, zaciskaj i otwieraj dłonie, rozmawiaj, poproś o pomoc nauczyciela lub inna osobę dorosła), stosują techniki relaksacyjne, chwilowe odsuniecie od zabawy celem wyciszenia się oraz odwołują się
do zasad Kodeksu Przedszkolaka, Właściwe zachowania wzmacniają poprzez: system nagród, pochwały, uzyskanie dyplomu "Bohatera Roku" oraz jakiegoś przywileju, np. prowadzenie zabawy, pełnienie funkcji pomocnika nauczyciela. Zdaniem rodziców dzieci uczą się w przedszkolu odróżniać zachowania dobre od złych. Podczas obserwowanych zajęć zauważono liczne działania nauczycieli wskazujące na wzmacnianie właściwych zachowań, natomiast nie wystąpiły żadne zachowania niepożądane.

Obszar badania:
Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb modyfikuje Dyrektor i nauczyciele monitorują podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze i profilaktyczne.

Skuteczność tych działań oceniają równie¿ rodzice, którzy włączani są do analizy, oceny i modyfikacji działań.
Na podstawie rozpoznanych zmian i wniosków z analiz wprowadzono liczne modyfikacje, m.in.: zorganizowano więcej zajęć dotyczących przestrzegania norm społecznych i kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej (wdrożono program "Akademia Przyjaźni"), udoskonalono system motywacji dzieci, zacieśniono współprace z rodzicami w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zwiększono nacisk na bezpieczeństwo dzieci (nauka udzielania pierwszej pomocy). Wprowadzone zmiany są adekwatne w stosunku do rozpoznanych potrzeb. Rodzice doceniają działania nauczycieli, co potwierdzili podczas wywiadu: skuteczność najlepiej widać poprzez zmiany, które obserwujemy u naszych dzieci - mój syn spoważniał; córka była cichutka i nieśmiała, otworzyła się nabrała pewności siebie, bierze udział w występach; moje dziecko wyciszyło się, uspokoiło; jest samodzielne; używa zwrotów grzecznościowych; cenie sobie praktyczne wskazania do pracy z dzieckiem.
Wnioski
1.1. Wszystkie dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, a bieżąca analiza ich osiągnięć i realizowanych planów pozwala na właściwe modyfikowanie działań oraz szukanie rozwiązań i pomysłów rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci.
2. Wdrażane w przedszkolu innowacje pedagogiczne: „Odkrywamy tajemnice przyrody i świat matematyki”, „Czytam sam”, „Przedszkolny Masterchef” oraz realizacja zróżnicowanych tematycznie programów, projektów i akcji ogólnopolskich służą wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi dzieci oraz uatrakcyjniają i poszerzają realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Wspólna praca nauczycieli, dzieci i ich rodziców, a tak¿e aktywne włączanie się w system oddziaływań wychowawczych pracowników niepedagogicznych sprawia, ¿e relacje w przedszkolu oparte są na szacunku, zaufaniu i otwartości. Działania te są na tyle skuteczne, ¿e dzieci czuja się w przedszkolu bezpiecznie.
4. Podejmowane w przedszkolu działania wychowawcze i profilaktyczne są dostosowane do zmieniających się warunków i skuteczne w swoich oddziaływaniach, czego wyrazem jest m.in.: trzyletnie wdrażanie innowacyjnego programu profilaktyki i uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole”.

Raport sporządzili

Anna Pawlikowska-Wójcicka
Ewa Sznajder
Przedszkolowo.pl logo