RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa
o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini, ul. Grunwaldzka 107, 32-541 Trzebinia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini, ul. Grunwaldzka 107, 32-541 Trzebinia, zwana dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz działań promujących przedszkole i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini, Urząd Gminy Trzebinia, Kuratorium Oświaty, dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola, operatorzy pocztowi, podmioty świadczącym na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

6. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: http://psnr3trzebinia.przedszkolowo.pl i stronie przedszkola na Facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki
w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

8. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu
(np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach ruchowych, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej
do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa niezbędne do realizacji zadań oświatowych jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

...................................................................
ZAPOZNAŁE/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - podpis rodzica/opiekuna
Przedszkolowo.pl logo