STATUT PS NR 3

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Trzebini,
ul. Grunwaldzka 107
32-540 Trzebinia
tel/fax. 32 61 10 145


STATUT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3
W TRZEBINI,
UL. GRUNWALDZKA 107
załącznik do uchwały nr …/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Trzebini, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców organ prowadzący może nadać imię przedszkola.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 107
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Trzebinia.
Adres siedziby: Urząd Miasta Trzebini
ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
6. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Trzebini,
ul. Grunwaldzka 107
32-540 Trzebinia
tel/fax. 32 61 10 145


§ 2.

1. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz.60)
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59)
3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)
5) Aktu założycielskiego.
6) Niniejszego statutu.
§ 3.

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców przedszkola.
2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala, co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas na realizację podstawy programowej, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

§ 4.
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:
1) Gminę Trzebinia,
2) rodziców w formie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej w wymiarze 5 godzin zegarowych.
2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Trzebini.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 5 ust.2 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.
4. Przedszkole zapewnia możliwość odpłatnego korzystania z trzech posiłków dziennie wszystkim uczęszczającym dzieciom oraz pracownikom przedszkola na zasadzie dobrowolności.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor placówki.
6. Kalkulację stawki żywieniowej sporządza dyrektor z intendentem.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu , zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności, w przypadku, gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym tę nieobecność.
8. Za dziecko uczęszczające do przedszkola rodzice mają obowiązek wnosić systematyczna opłatę. Wnosi się ją w okresach miesięcznych, do 15 – tego danego miesiąca, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola.
9. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole są uiszczane gotówką u intendenta przedszkola.
10. Informacja o terminie płatności podawana jest, co miesiąc w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.
11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania
i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców.
12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
13. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
14. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.
15. Ustalenia dotyczące zajęć dodatkowych tzn. ich rodzaj częstotliwość i forma organizacyjna, uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci pozostają w gestii dyrektora za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te finansowane są z budżetu organu prowadzącego i budżetu państwa.
16. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
17. Przedszkole prowadzi nieodpłatnie zajęcia z rytmiki i naukę języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 6.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 2) umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
3) osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji szkolnej.

3. Wynikające z celów zadania przedszkola koncentrują się na:

1) Wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocyjnym, społecznym i poznawczym
obszarze jego rozwoju,
2) Tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa,
3) Wspieraniu aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) Zapewnieniu prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) Wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborze treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) Wzmacnianiu poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) Tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) Przygotowywaniu do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie
psychiczne, realizowane min. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) Tworzeniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) Tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka,
11) Tworzeniu warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) Współdziałaniu z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka,
13) Kreowania, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznawania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu,
inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) Systematycznym uzupełnianiu, za zgoda rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych
dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) Systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących
do osiągniecia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) Organizowaniu zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
17) Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.§ 7.

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego:
1) programu wybranego przez nauczyciela dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola
2) programu własnego opracowanego przez nauczyciela/nauczycieli danego przedszkola,
zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3) programów zajęć dodatkowych.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. W działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkole wykorzystuje szeroki zakres metod i form pracy.

§ 8.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, a w szczególności:
1) zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i opieki w czasie pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych przez przedszkole poza terenem przedszkola:
a) dzieci są pod stałą opieką osoby dorosłej – nauczyciela
b) bezpośrednio za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez przedszkole
jest nauczyciel pracujący w danym oddziale,
c) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zabawy i zajęcia poszczególnych oddziałów odbywają się na
wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
d) nauczyciel organizujący zajęcia w ogrodzie uczestniczy w nich wspólnie z dziećmi,
e) przed wyjściem na podwórko nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia terenu w celu
eliminowania niebezpiecznych przedmiotów. Obchód ogrodu zleca woźnej oddziałowej lub pomocy
nauczyciela.
f) plac zabaw jest ogrodzony, w żadnym wypadku dziecko nie może opuszczać placu zabaw
g) w nagłych wypadkach nauczyciel lub inna osoba opiekująca się grupą udziela dziecku pierwszej
pomocy i powiadamia dyrektora lub zastępcę, który informuje rodziców o zaistniałym wypadku
i wzywa lekarza.
h) w razie choroby dzieciom nie podaje się leków
2. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni dobrowolnym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków w wybranym przez rodziców zakładzie ubezpieczeniowym
3. Umowę z firmą ubezpieczeniową podpisuje dyrektor przedszkola lub inny podmiot przewidziany ustawą, biorąc pod uwagę opinie rodziców zgłaszane w ciągu roku o rzetelności firmy podczas realizacji postanowień umowy, wypłacania odszkodowań.
4. Szczegółowe zasady udziału dzieci w spacerach i wycieczkach określa „Regulamin organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Trzebini” wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

§ 9.

1. W miarę posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych dziecka,
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
4) pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka,
5) ścisłą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej,
6) wspieranie dziecka uzdolnionego,
7) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci przez nauczycieli przedszkola
i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
8) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku społecznym,
9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku,
10) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających
z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
11) zatrudnienie: pedagoga, psychologa, logopedy - w miarę posiadanych środków finansowych,
12) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
13) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z:
1) nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola,
2) poradnią psychologiczno -pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
3) innymi przedszkolami, szkołami,
4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:
1) rodziców,
2) dyrektora przedszkola,
3) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
4) poradni.
5) asystenta edukacji romskiej
6) pomocy nauczyciela
7) pracownika socjalnego
8) asystenta rodziny
9) kuratora sądowego
10) asystenta nauczyciela
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci.
5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emecjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
4) porad i konsultacji.
6. Nauczycielki niezwłocznie udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.
7. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
8. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
9. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
10. W przedszkolu może być organizowane kształcenie specjalne obejmujące dzieci niepełnosprawne wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
11. Warunki organizowania kształcenia specjalnego określają odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 10.

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11.

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor zarządza i kieruje przedszkolem oraz reprezentuje je na zewnątrz zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialnością i uprawnieniami ustalonymi przez gminę. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
4. Dyrektor ma prawo do wydawania zarządzeń, które regulują wewnętrzne zasady funkcjonowania przedszkola.
5. Zadania dyrektora:
1) organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z jego sprawowania,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisach,
5) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
6) przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, po uprzednim zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe,
7) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz wstrzymuje uchwały podjęte niezgodnie z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,
9) planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
10) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
11) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
12) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
13) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

14) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, w tym ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane
i niezwłocznie informuje o tym pisemnie rodziców dziecka,
a) w przypadku, gdy mimo udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu nie
następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców
występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu
rozwiązania problemu dziecka,
15) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
16) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
17) administruje ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem,
18) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowy rozkład dnia,
19) prowadzi dokumentację kancelaryjno - archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
20) dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowana przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
5. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów przedszkola jest dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji,
2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi, o planowanych działaniach
i podejmowanych decyzjach,
3) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne przedstawicieli organów przedszkola.
6. Spory pomiędzy organami przedszkola (z wyjątkiem dyrektora przedszkola) rozstrzyga dyrektor.
7. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od podmiotu sporu gmina lub kuratorium.
8. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
9. Dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego.

§ 12.

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące:
1) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) przygotowanie projektu statutu i uchwalanie jego zmian
b) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców
c) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola
f) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu Rady Rodziców

2) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia
b) projekt planu finansowego przedszkola
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych i dodatkowych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
e) zestaw programów wychowania przedszkolnego
6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
7. Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
11. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
12. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych sporów
i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.
13. Dyrektor może powstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna
z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
14. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności

§ 13.

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład rady wchodzi co najmniej 6 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach.
3. Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który określa szczegółowe zasady działania i nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4. Rada Rodziców:
1) występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności przedszkola,
3) zasady ich wydatkowania określa regulamin rady,
5. Rada Rodziców planuje swoją działalność - plan działania powinien być uchwalony do końca września każdego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§14.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych
wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola, które określa Procedura łączenia grup w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Trzebini.
3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału,
2) dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
4. W przedszkolu stosuje się zasadę ciągłości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych, w miarę
możliwości przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez okres uczęszczania
dziecka do przedszkola.
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa
60 minut.
7. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym, że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
8. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe do dnia 21 kwietnia każdego roku.
9. Projekt arkusza organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 29 maja danego roku.
10. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
3) tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
8) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z okresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli. 11.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego zawierające treści podstawy programowej.
12. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.
13. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 50.
14. Przedszkole jest dwuooddziałowe.
15. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,
2) placu zabaw
3) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni
4) posiłków
16. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
17. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. Szczegółowe zasady udziału dzieci w wycieczkach określa „Regulamin organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Trzebini, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.
18. Dziecko w przedszkolu może przebywać 10 godzin.

§ 15.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców, za okazaniem dowodu tożsamości.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Rodzice przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Dzieci mogą być przyprowadzane od 6:30 do 9:00. Ze względów organizacyjnych i przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków późniejsze przyprowadzenie dziecka powinno być zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
5. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 16:30.
6. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą odbierać dziecka z przedszkola.
7. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego nr3 w Trzebini”, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

§ 16.

1. Zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola określa Regulamin rekrutacji w Przedszkolu Samorządowego Nr 3 w Trzebini.
2. Termin rekrutacji do przedszkola ustala organ prowadzący.
3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w ciągu roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy, w przypadku:
1) 14 dniowej nieobecności dziecka w przedszkolu i nie zgłoszenia tego faktu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców;
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc w przedszkolu i nie zgłaszanie tego faktu;
3) systematycznego zalegania rodziców bez podania przyczyny z opłatami za usługi przedszkolne;
4) zalegania z opłatą za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego.
5) podawania fałszywych bądź zatajenie istotnych informacji rodziców dziecku w karcie zgłoszenia do przedszkola (np. choroby, agresja wobec innych, autoagresja itp.)
6) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
7) dziecka 6 – letniego, którego rodzic zalega z opłatami, dyrektor może przenieść dziecko do innej placówki za zgodą kuratora oświaty lub przesunąć na 5 - godzinny pobyt w przedszkolu w celu realizacji podstawy programowej.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§ 17.
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte również:
1) dzieci, w wieku powyżej 7 lat, którym w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, zostało odroczone spełnianie obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż na rok
2) dzieci w wieku powyżej 7 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:
1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego:
a) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycielki,
b) teren przedszkola jest właściwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię,
c) stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci, 13
d) w przedszkolu systematycznie i na bieżąco są usuwane zabawki, pomoce i sprzęt zagrażający zdrowiu i życiu,
e) w przedszkolu pod groźbą kary jest zakaz używania wszelkiej przemocy fizycznej bądź psychicznej wobec dzieci.
2) poszanowania godności - bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie;
3) akceptacji takim, jakie jest;
4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie;
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
6) odkrywania świata - badania i eksperymentowania;
7) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji;
8) wypowiadania swojej opinii i racji;
9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
11) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
13) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
14) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania swych potrzeb;
15) zdrowego jedzenia
4. Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonych wspólnie w swojej grupie reguł i norm współżycia.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 18.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji oraz uchwał Rady Rodziców,
3) terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zatruciach pokarmowych
i chorobach zakaźnych,
5) przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny wygląd dziecka
6) zapewnienie opieki w domu dziecku z objawami infekcji przeziębieniowej,
7) przedstawienie nauczycielce zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola,
8) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
9) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
10) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
11) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami uwzględnionymi w planach pracy w danym oddziale,
2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.
6) złożenia do dyrektora pisemnej skargi w przypadku naruszenia praw dziecka zgodnie
z obowiązującymi procedurami.
4. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy współdziałania:
1) zebranie ogólne - nie mniej niż 1 raz w roku (wrzesień),
2) zebranie grupowe - nie mniej niż 2 razy w roku,
3) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców wg potrzeb i oczekiwań rodziców,
4) kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców - przez cały rok,
5) zajęcia otwarte dla rodziców
6) spotkania rodzinne wg scenariuszy opracowanych przez nauczycielki przy współudziale dzieci
7) kącik dla rodziców, zawierający: rozkład dnia, ważne informacje organizacyjne, założenia programowe na dany miesiąc, ogłoszenia, aktualności wydawnicze i inne informacje uznane za ważne w bieżącej pracy przedszkola oraz współpracy z rodzicami.
8) strona internetowa przedszkola
5. Zasady spotkań rodziców i dzieci, odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas tych spotkań
w przedszkolu określa Regulamin organizowania spotkań rodziców i dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Trzebini, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez rodzica regulują odrębne przepisy zawarte
w Procedurze przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Samorządowym
Nr 3 w Trzebini.
ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 19.

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy:
1) współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
a) organizowanie spotkań z rodzicami w celu wspólnego uzgodnienia kierunków i zadań
wynikających z programu wychowania przedszkolnego stosowanego w danym oddziale,
b) udzielanie porad, konsultacji i organizowanie warsztatów dla rodziców w celu poznania
możliwości rozwojowych dziecka,
c) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
d) pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka potrzebującego,
e) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
f) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania ich umiejętności wychowawczych;
g) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną, itp.
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jej jakość przez:
a) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków,
b) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod i form pracy dostosowanych do rozpoznanych możliwości rozwojowych swoich wychowanków,
c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) dążenie do pobudzania optymalnej aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inwencji w nabywaniu umiejętności,
e) wspieranie aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej oraz budowania systemu wartości,
f) udokumentowanie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną,
3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka
4) określanie mocnych i słabych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka,
5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
6) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy jego funkcjonowania,
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji poprzez:
a) ustalenie harmonogramu prowadzenia obserwacji pedagogicznej,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka za pomocą różnych metod i technik,
c) diagnozowanie rozwoju dziecka,
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) wspieranie dziecka z wybitnymi zdolnościami, f) dokumentowanie prowadzonej obserwacji w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną. 8) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dziecka, barier
i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań,
9) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków,
10) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, w tym o estetykę pomieszczeń.
12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
14) realizowanie innych zadań zalecanych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
17) opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole,
18) przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole,
19) niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola w przypadku stwierdzenia, że dziecko
ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
1) bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych mu dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
2) jakość tworzonych warunków wspomagających rozwój dzieci.
3) jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz obserwacji pedagogicznej.
5. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo -oświatowych.
6. Nauczyciel ma prawo zażądać od rodziców wychowanka z objawami infekcji przeziębieniowej zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola

§ 20.

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości.
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21.

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala się
wyłożenie statutu w szatni przedszkola, udostepnienie na stronie internetowej placówki.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
5. Dyrektor przedszkola ma prawo do ujednolicenia tekstu statutu w przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z:
1) podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców
2) zmiany prawa.

§ 22.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 23.

1. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Trzebini wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.Trzebinia, 30 listopada 2017 r.
Dyrektor przedszkola
Wiesława Dudek
Przedszkolowo.pl logo