Zajęcia umuzykalniające i zajęcia plastyczne

Rytmika,słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, taniec i muzykowanie według Emil Jaques-Dalcroze poprzez aktywne formy obcowania z muzyką otwiera szerokie możliwości przed dzieckiem – rozbudza wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci, rozwija zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, rozwija dyspozycje psycho-fizyczne dzieci, a także wyzwala dziecięce emocje i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształceniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz w przygotowaniu dziecka do szkoły.

Na muzyczną aktywność dziecka dostosowaną dla grupy wiekowej składają się elementy:
1. ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe
2. ćwiczenia słuchowo-głosowe
3. improwizacje ruchowe, głosowe i instrumentalne
4. słuchanie muzyki
5. śpiewanie piosenek
6. grę na instrumentach perkusyjnych
7. interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych
8. łatwe tańce ludowe
9. układy choreograficzne do muzyki nowoczesnej i klasycznej

Celem kształcenia jest:
1. kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej
2. rozwijanie poczucia rytmu, poczucia metrycznego i tempa
3. rozwijanie wrażliwości na elementy muzyczne, takie jak: tempo, dynamika, artykulacja, melodia, forma
4. rozróżnianie barw instrumentów
5. doskonalenie aparatu mowy
6. kształcenie motoryki i prawidłowej postawy

W naszym przedszkolu rozwijamy słuch poprzez skorelowane ćwiczenia ruchowo – rytmiczne, intonacyjne i umuzykalniające oraz taniec. Podczas zajęć z dziećmi dążymy do skojarzenia ruchu z muzyką, a tym samym przybliżenie muzyki do człowieka.
Zajęcia artystyczne stanowią
podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu, czyli kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie.
Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwija jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.
Urozmaicony dobór technik plastycznych stosowanych w naszym przedszkolu przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczości dziecka, zależnie od możliwości, jakie każda z nich nasuwa. Nie należy więc w przedszkolu ograniczać się np. do rysunku ze szkodą dla lepienia, malowania czy konstruowania. Czasem można spotkać się u dzieci z jednostronnymi zainteresowaniami, wtedy należy je zachęcić, aby próbowały swoich sił w każdej technice. Nasze Przedszkole stwarza korzystne warunki do tego, aby dziecko znacznie szybciej przechodziło od etapu ekspresji przypadkowej, prymitywnej do etapu ekspresji bogatszej, o zróżnicowanej formie, bardzo wrażliwej, zawierającej wartości estetyczne.

Do najczęściej stosowanych technik podczas zajęć plastycznych można zaliczyć:

1. Rysowanie patykiem na piasku i śniegu;
2. Stemplowanie na papierze, płótnie, szkle;
3. Malowanie farbami wodnymi: plakatowymi, klejowymi, akwarelą i temperą;
4. Modelowanie rzeźby pełnej i płaskorzeźby;
5. Wycinanka z papieru i tkanin (płaska i nawarstwiona);
6. Konstruowanie z tworzywa przyrodniczego i materiałów przemysłowych;
7. Tkanie prostych form;
8. Budowanie i układanie z klocków i patyków;
9. Budowanie ze śniegu i piasku.
Rysowanie kredkami: świecowymi, ołówkowymi, flamastrami, kredą, świecą, pędzlem, patykiem.

W trakcie zajęć plastyczno-technicznych dziecko rozwija nie tylko wyobraźnię, myślenie i zdolności plastyczne, ale sprawność manualną i grafomotoryczną niezbędną do podjęcia nauki pisani.

Talenty i umiejętności dzieci wykorzystujemy przygotowując je do różnorodnych konkursów plastycznych. Corocznie nasze przedszkolaki odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Przedszkolowo.pl logo